Miejskie przedszkole nr 16 w Częstochowie

 • Dziś jest: 20.10.2019r
 • Do końca roku: 72 dni

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie
ul. Starzyńskiego 9
42-224 Częstochowa
e-mail: mp16@edukacja.czestochowa.pl
NIP: 949 161 75 12
REGON: 150 03 23 11

Inspektor ochrony danych

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Przedszkola nr 16, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Justyną Sprychą za pośrednictwem adresu e-mail: iodjs@sod.edu.pl lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Przedszkolu nr 16;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 3. w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W czasie korzystania z formularza kontaktowego proszeni są Państwo o podanie imienia, adresu e-mail oraz treści wiadomości. Dane te są niezbędne i będą przetwarzane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO
Dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Miejskie Przedszkole nr 16 przetwarzają dane osobowe.

Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 7. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku gdy:
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku:
  • powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.

Aby skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt: iodjs@sod.edu.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania. Jeśli jednak z powodów od nas niezależnych nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, poinformujemy uprzednio o przedłużeniu terminu.

Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i nie dopuścić do ich udostępnienia osobom nieupoważnionym oraz zachować je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji usługi.

Organ nadzorczy

W przypadku gdy mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane są do usprawnienia korzystania z serwisu

W szczególności strona wykorzystuje pliki cookies w celu:

Pliki cookies przechowywane są do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do czasu wynikającego z ich ustawień.

W każdej chwili mają Państwo możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w tym ich usunięcia, zablokowania oraz określenia sposobu przechowywania.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w serwisie.

Informacje dotyczące zmiany ustawień przeglądarki internetowej dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Dane inne niż cookies

Podczas korzystania z serwisu mogą być zapisywane następujące informacje:

Wykorzystujemy te dane jedynie w celu usprawnienia działania i dostosowania strony do potrzeb użytkownika (rozdzielczości ekranu, typu urządzenia i ustawionego języka).

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących Państwa danych i sposobu ich przetwarzania prosimy o kontakt: iodjs@sod.edu.pl